Vi är så stolta över att kunna presentera våra otroliga föreläsare för PS21! 


Här kan du läsa mer om de som kommer föreläsa under kongressen.  På fredagar klockan 17.00 släpper vi också nya spännande föreläsare på vår instagram och facebook. Följ oss där för att få senaste nytt. 


Har du frågor om föreläsningarna? Hör av dig till oss på program@PS21.se.

Anna Kåver
Christina Andersson
Hanna Wallensteen
Hanna Wallensteen
siri
sara
magnus
jakob
Hesslow
kryförelsä
bromberg
fängström
hbtq
cecilia
amanda
paula
möller
alexander

Föreläsare

Anna Kåver

Psykolog, psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi och författare.


I föreläsningen utforskar jag vad som är centralt för vårt psykologiska och existentiella välbefinnande. Jag vill påminna om allas våra befintliga resurser , med eller utan diagnoser. Det trasiga i oss samsas helt enkelt med det hela, ett förhållningssätt som kan vara avgörande när vi möter våra patienter. Den allmänmänskliga oron och hur vi kan hantera den blir i föreläsningen ett exempel på när existentiella frågeställningar kan hjälpa oss. Jag berör den psykologiska flexibiliteten, likväl som vikten att förhålla sig till vår död och frågorna om mening, mod, val, ansvar. Livet måste också vara lockande; att hålla sig nyfiken och intresserad av omvärlden, att engagera sig utanför sig själv och sist men inte minst att leka och njuta så mycket vi kan är saker som stärker vårt mentala immunförsvar. 

Christina andersson

Leg.psykolog och doktorand vid klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Författare och grundare av appen Compassion Lifestyle. Medgrundare till forskningscentret Centrum för social hållbarhet.


Introduktion till Compassionfokuserad terapi och genomgång av psykologiska koncepten compassion och självmedkänsla i praktik och forskning. Avslutningsvis innehåller föreläsningen hur ett compassion mindset kan vara ett stöd under studietiden och efter examen.

Anna EHNVALL

Docent vid Göteborgs Universitet, överläkare vuxenpsykiatrisk mottagning Varberg, leg psykoterapeut, utbildare och handledare i KBT samt ASSIP, Attempted Suicide Short Intervention Program. 


Ett suicidförsök är den största riskfaktorn för ett nytt suicidförsök samt för suicid. ASSIP, Attempted Suicide Short Intervention Program, är en ny korttidsbehandling som ges som tillägg till ordinarie behandling efter suicidförsök. Behandlingen innefattar 3 terapisessioner samt härefter gles brevkontakt under 2 års tid och har i en RCT visat sig minska risken för nya suicidförsök med 80% efter 2 års tid (Gysin-Maillart et al, 2016, PLOS). Denna workshop presenterar kliniska behandlingsprinciper och förhållningssättet vid ASSIP. 

 

Hanna Wallensteen

Leg. psykolog och föreläsare med särskilt intresse för frågor som rör normer, rasism, minoritetsstress och adoption.

Kan psykologer förebygga minoritetsstress? Föreläsningen går igenom vad minoritetsstress är och hur det kan gestalta sig i studerandes och yrkesverksamma psykologers arbets- och privatliv. Reflektioner kring vad vi kan göra för att förebygga minoritetsstress diskuteras. Utrymme för frågor från deltagarna.

magnus johansson

Magnus är leg. psykolog, disputerad i beteendeanalys, och har tidigare arbetat 10 år som konsult, huvudsakligen inom ledarskap och organisationsutveckling.


Det blir alltmer tydligt och i viss mån accepterat att vi behöver satsa mera på förebyggande och främjande insatser i olika kontexter för att kunna gå mot ett minskat vårdbehov och öka vår livskvalitet. Ändå sker det inte systematiska satsningar på förebyggande arbete i någon större omfattning. Denna föreläsning kommer att ge en bild av förklaringsmodeller kring hur gemensamma faktorer ligger bakom en bred flora av psykologiska problem och diagnoser och hur olika interventioner och system för att motverka dessa kan se ut. Genom en blandning av svenska och internationella exempel kommer vi titta närmare på kontextuella faktorer på olika nivåer i samhället som motverkar och möjliggör spridning och implementering av evidensbaserade preventionsinsatser. 

Sara hammer

Sara Hammer är legitimerad psykolog och idrottspsykolog, utbildad vid Uppsala Universitet. Sara arbetar bland annat med kliniskt behandlingsarbete på mottagningen för Elitidrott och Hälsa i Stockholm samt på RF:s Elitstödsavdelning. Sara har tidigare arbetat inom habilitering, på vårdcentral och på privata mottagningar i Stockholm. 


Föreläsningen kommer att innehålla rapporter från nya studier kring psykisk ohälsa hos elitidrottare, ge exempel på skydds- och sårbarhetsfaktorer hos elitidrottare vad gäller utvecklandet av psykisk ohälsa samt beröra vad som kan vara viktigt att tänka på i arbetet i idrottskontexter. Sara kommer också berätta kort om arbetet på Elitidrottsmottagningen och vad som skiljer arbetet där med arbetet inom Riksidrottsförbundet.

Jakob Jonsson

Jag är en psykolog som under 30 år på olika sätt har arbetat med spelproblem (spel om pengar). Jag arbetar med behandling, forskning och spelansvar


Föreläsningen kommer att handla om vad vi vet om att förebygga spelproblem, både i befolkningen i stort och hos kunder på spelbolag. Förstås kommer jag att gå igenom definitionen för hasardspelssyndrom som är den kliniska diagnosen, samsjuklighet samt vägar in i spelproblem. Jag kommer också att presentera prevalens av spelproblem, vilka de huvudsakliga problemspelen är samt hur det har sett ut de senaste 20 åren i Sverige. Vidare hur den svenska spelmarknaden fungerar idag. Jag kommer att dela med mig av erfarenheter från ett projekt i Norge där vi har kontaktat storförlorarna på Norsk Tipping, och vad som blev resultatet av det över ett års tid. 

Siri Helle

Siri Helle är legitimerad psykolog med examen från Stockholms Universitet. Hon är författare till flera böcker, bland annat Smartare än din telefon (Natur & Kultur, 2019) och Ensam eller stark (Natur & Kultur, 2017) som också ligger till grund för hennes TEDxTalk How to Cure Selfishness. Förutom kliniskt arbete som psykolog är hon faktagranskare för 1177 och Folkhälsomyndigheten inom området psykisk hälsa. År 2017 mottog hon Lilla Psykologpriset. 


Samhället står inför stora utmaningar. Klimathot, sociala orättvisor och psykisk ohälsa både i Sverige och globalt. Det behövs förändringar på samhällsnivå. Men vad kan jag som individ göra? Hur väljer jag när så många frågor känns viktiga? Hur går det till i praktiken att välja en okonventionell psykologbana? I den här föreläsningen får du vidga dina perspektiv på vad man kan åstadkomma som psykolog. Hur du hittar var du kan göra störst skillnad och ta ett första steg på vägen. 

THOMAS HESSLOw

Thomas Hesslow är leg. psykolog, fil. kand. i genusvetenskap och ISTDP-utbildad av ISTDP Institute i Washington DC.

 

Att hantera känslor genom att tänka, vara passiv, ge upp, bita ihop, grubbla och oroa sig utgör några av de vanligaste strategierna som personer med en överkontrollerande känsloregleringsstil använder sig av. Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) utvecklades av psykoanalytikern Habib Davanloo under 80-talet specifikt för att hjälpa de som håller fast vid dessa strategier även när de ser hur självdestruktiva de är. Han kallade detta för "högt motstånd". Under rätt omständigheter kan personer med överkontrollerande känsloregleringsstil vara högfungerande, men under påfrestning är det vanligt att överkontroll leder till smärtproblematik och olika former av psykiatriska besvär. Den här föreläsningen kommer att diskutera känslomässig överkontroll som en riskfaktor för ohälsa och olika principer för behandling av överkontroll kommer att illustreras med videoinspelade terapisessioner.

Jesper Enander & Martin Forster

Jesper Enander är chefspsykolog på Kry, Martin Forster är kvalitets- och forskningsansvarig på Kry. Båda är forskare på Karolinska Institutet.


Kom och lyssna på vår föreläsning om hur en tillgänglig sjukvård och digitala lösningar är en förutsättning för ett förebyggande arbete.

FIlip Bromberg

Filip Bromberg är psykolog och har sedan 2015 varit en nyckelperson inom utvecklingen kring psykedelisk forskning i Sverige. Han är generalsekreterare för Nätverket för psykedelisk vetenskap och ordförande i Osmond Foundation, en stiftelse som finansierar forskning med psykedeliska substanser. Filip arbetar kliniskt med psykedelisk integration och utbildning genom psykologföretaget Nysnö.


Den pågående renässansen inom psykedelisk forskning ger allt starkare indikationer på att substanser som MDMA och psilocybin kan användas i kombination med terapi för att behandla psykisk ohälsa. Bör psykedelisk terapi göras tillgänglig även för friska människor i preventivt syfte? Det är en fråga som är både komplex och kontroversiell, med begränsad litteratur. I denna föreläsning presenteras det underlag som finns i litteraturen, tillsammans med etiska överväganden och framtidsspaningar.

Karin Fängström

Jag är psykolog och forskare och arbetar som mellanchef inom Region Uppsala. Jag ansvarar för Uppsalas mödra- och barnhälsovårdspsykologer - en liten men otroligt viktig verksamhet som arbetar med tidiga och korta insatser för blivande och nyblivna föräldrar med psykisk ohälsa och för barn 0-5 år och deras föräldrar. Som forskare ägnar jag mig åt att lyfta fram yngre barns röster och perspektiv, både vad gäller metoder för att lyssna på barn och genom att utvärdera insatser ur barns perspektiv. 


Föreläsningen handlar om tidiga insatser till yngre barn och deras familjer – varför det är så viktigt och hur vi kan arbeta. Den kommer också handla om varför vi som psykologer bör bli bättre på att lyssna på och involvera barn när vi tar fram insatser och utvecklar våra verksamheter. Med utgångspunkt i ett pågående förändringsprojekt där vi ska ta fram en ny insats kommer jag väva samma kliniska erfarenheter, forskning och verksamhetsutveckling.

Anna Malmquist & Matilda Wurm

Anna Malmquist är leg psykolog och docent i socialpsykologi vid Linköpings universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområden är hbtq-familjer. Malmquist disputerade 2015 på en avhandling om lesbiska mammor, och publicerade boken Lesbiska småbarnsföräldrar 2016. Malmquist är även en av författarna och redaktörerna till boken HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande (2017). Detta är den första läroboken i hbtq-psykologi som getts ut på svenska. Malmquist är nu involverad i flera forskningsprojekt, bland annat om gaypappors familjeliv och om förlossningsrädsla hos hbtq-personer. Under hösten 2021 utkommer hon med en bok om gaypappor, Pappa, pappa barn: Gaypappors familjeliv i dagens Sverige. 


Wurm är leg psykolog och disputerade inom hälsopsykologi med en avhandling om transdiagnostiska faktorer som påverkar utvecklandet och upprätthållandet av kronisk smärta och samsjuklig emotionell problematik. Hen är medredaktör och författare till boken HBTQ+ psykologiska perspektiv och bemötande (Natur & Kultur, 2017) tillsammans med Tove Lundberg och Anna Malmquist och har ett pågående undervisnings- och forskningsintresse relaterat till minoritetsstress, hbtqi+ och skydds- och riskfaktorer som påverkar psykisk och fysisk hälsa.


Bland hbtq+-personer finns idag en avsevärt större psykisk ohälsa än bland den övriga befolkningen. För att förstå den ökade psykiska ohälsan behövs kunskaper om normer, då de normer som rör sexualitet och kön ofta blir starkt begränsande för hbtq+-personer. Individer som bryter mot hetero- och cisnormer upplever ofta en förhöjd stressnivå, en så kallad minoritetsstress. Hbtq+-personer är i högre grad än andra utsatta för våld, hot, diskriminering och kränkningar. För att åstadkomma ett gott bemötande och utföra preventivt arbete är adekvat kunskap om hbtq+ centralt. I den här föreläsningen ger vi grundläggande kunskap om minoritetsstress och bemötande av hbtq+.

Amanda simonsson

Amanda Simonsson är projektledare och leg psykolog på Nära vård och hälsa, Region Uppsala. Hon arbetar med att driva utveckling av psykologisk behandling inom primärvården med digitalisering och kvalitetsuppföljning som verktyg. Här aktuell som medlem i styrelsen för Nätverk Digitala psykologer. Jesper Enander, chefspsykolog från Kry, sitter också med i styrelsen. I nätverket samlas psykologer som brinner för digitalisering och hur psykologisk behandling kan tillgängliggöras på nya sätt.


Omställningen till ett digitalt samhälle är en av de mest omvälvande förändringarna som pågår under vår livstid. Framtidens hälso- och sjukvård kommer i allt större utsträckning bedrivas i helt digitala former och redan nu är psykologer med och leder digitaliseringen och tillgängliggörandet av effektiva insatser för psykisk ohälsa. Yrkesverksamma psykologer behöver stärka sin kompetens på området och psykologprogrammen ska säkra en god digital kompetens hos framtida psykologer. Här presenteras de frågor som Nätverk Digitala Psykologer driver och spännande exempel tas på aktuell utveckling inom området.


Cecilia Arlinger Karlsson

Jag är psykolog, psykoterapeut och handledare i KBT. Verksam på Uppsala KBT-mottagning som är en privat psykoterapimottagning. Arbetar kliniskt framför allt med barn och unga patienter samt med handledning och utbildning. Har sedan tidigare en lång erfarenhet som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin. 


Föreläsningen kommer handla om hur vi med psykologisk kunskap och metod kan hjälpa barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Frågan om hur vi kan förstå det faktum att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar berörs, och reflektioner kring hur vi som psykologer kan bidra till att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. I föreläsningen presenteras metoder för behandlingsarbete med barn och unga och vad kan vi göra för att minska risken för att psykisk ohälsa leder till långvariga psykiatriska tillstånd in i vuxenålder. Vi går också igenom vad vi arbeta med för att minska risken att psykisk ohälsa blir ett hinder för att självständigt liv som ung vuxen.

Mitt namn är Alexander Engdahl, leg psykolog som arbetar som produktspecialist för Pearson Clinical Skandinavien. Vi på Pearson är marknadsledande inom vårt fält i Skandinavien och arbetar med utveckling och normering av psykometriska test som används inom många olika verksamheter av bl.a. psykologer, logopeder och arbetsterapeuter.


Vi på Pearson kommer att prata om hur psykometriska test och skattningsskalor skulle kunna komma att användas i screeningsyfte samt i förebyggande arbete för att förebygga psykisk ohälsa.

Alexander engdahl

paula richter

Paula Richter från Klimatpsykologerna är specialistpsykolog i klinisk barn- och ungdomspsykologi och arbetar halvtid som STP-studierektor i Region Sörmland. Resten av tiden går åt till att motverka klimat- och ekosystemförstörelsen genom engagemang i, utöver Klimatpsykologerna, Psykologer för hållbar utveckling, #Psychologists For Future, Researchers Desk och som klimataktivist. 


Paula kommer att föreläsa om klimatångest och ekosystemkollaps. 

Hur kan vi som psykologer lindra problemen? Hur vi kan få personer, organisationer och myndigheter att agera med effekt? Hur kan vi alla tillsammans motverka dysfunktionella system? 


Paula kommer även att berätta om Klimatpsykologernas Arvsfondsprojekt för och med unga med klimatångest, Terra-Pi, som söker engagerade som vill vara med och skapa workshops, kunskapsbank och stödgrupper.

Niklas Möller

Psykolog, psykoterapeut och verksam vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala där jag även verksamhetschef. 

 

Utifrån ett beteendeterapeutiskt perspektiv kommer föreläsningen ta upp frågor som rör vår existens, våra livsvillkor, det vi kastas in i och måste förhålla oss till. Genom att söka förstå vad som leder fram till den plats vi befinner oss idag – patient, föreläsare eller student, knyter föreläsningen an till årets tema, ”pre”. Är den plats vi står på nu ett resultat av våra val eller är det andra faktorer som avgjort detta? Är vi fria att välja och spelar det någon roll i psykologisk behandling?